Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w placówkach zagranicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39), wydanym na podstawie następujących przepisów:

• Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skarg mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników. Przedmiotem wniosków mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania placówki, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

Skargi i wnioski przyjmowane są przez sekretariat Instytutu Polskiego w Wiedniu (Am Gestade 7, 1010 Wien) w poniedziałki w godzinach: 11.00 – 13.00.

UWAGA

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.